Fauna x flora

Het  ‘Wonderwoud’ groeit

In het Wonderwoud wordt bijna niets aangeplant. Het is de natuur die dirigeert en zich spontaan ontwikkelt. Zo schieten de eerste berken en wilgen al uit de grond en steken bloemenrijke ruigten en graslanden de kop op. Het Wonderwoud zal bestaan uit droog loofbos, moerasbos, een verscheidenheid aan open zandige en grazige plekken en talrijke grote en kleine plassen. Het reliëf van het terrein en de bijzondere waterhuishouding bieden een bijzondere plek aan vele planten en dieren. Deze unieke situatie geeft kansen aan soorten die het elders moeilijk hebben, zoals de oeverzwaluw en de ijsvogel.